Links
Comment on page

2. Thiết lập luồng tác nghiệp

Thiết lập kịch bản tác nghiệp của doanh nghiệp, hệ thống sẽ tự động đếm ngược thời gian và nhắc nhở, thông báo cho nhân viên sale thực hiện theo đúng quy trình.
Nguyên tắc: Nếu [tác nghiệp] [kết quả tác nghiệp] thì [tác nghiệp] tiếp theo [sau bao lâu]
 1. 1.
  Click vào biểu tượng Menu
  , chọn 1. Quản trị đơn vị --> 1.8 Thiết lập quy trình sale --> 1.8.2 Thiết lập luồng tác nghiệp
 2. 2.
  Lựa chọn tác nghiệp cần thiết lập sau đó nhấn tìm kiếm
 3. 3.
  Nhấn Thêm để thay đổi các trường hợp xảy ra trong tác nghiệp này
 4. 4.
  Lựa chọn Kết quả tác nghiệp thời gian chuyển tác nghiệp đã thiết lập tại Khai báo danh mục tác nghiệp
 5. 5.
  Nhấn Lưu
Updated 04/2020