1. Kế hoạch kinh doanh tháng

Lựa chọn phân hạng cho Sale và MKT theo hạng đã được thiết lập trước đó

Bước 1: Chọn vào mục 7. CEO --> 7.1 Kế hoạch kinh doanh --> Kế hoạch kinh doanh tháng

Bước 2: Lựa chọn bộ phận cần thiết lập và thời gian

Bước 3: Có thể khởi tạo thêm kế hoạch

Buớc 4: Lựa chọn hạng tương ứng cho nhân viên

Bước 5: Lưu dữ liệu

Bước 6: Chốt dữ liệu

Last updated