2. Lập kế hoạch kinh doanh năm

Lấy dữ liệu của năm nay và tự động tính doanh thu dự kiến cho năm tiếp theo

Doanh nghiệp sẽ thiếp lập những kế hoạch, mục tiêu cho đơn vị mình trong 1 năm tiếp theo.

Last updated