147. Kế toán có quản lý kho được không?

Kế toán không quản lý được kho vận, vì Pushasle đã phân công nhiệm vụ của từng bộ phận riêng cho từng loại tài khoản khác nhau rồi.

Last updated