1.6.9 Đếm ngược chuyển CSKH khi chốt đơn, đăng đơn và theo cấu hình giao hàng

Có rất nhiều trường hợp, đơn hàng chưa ra khỏi kho (vì một lý do nào đó) nhưng trên hệ thống bản ghi chăm sóc khách hàng đã được tạo ra, nên khi CSKH gọi check nhận đơn thì khách hàng báo chưa hề nhận được hàng. Tuy nhiên, rất nhiều đơn vị có nhu cầu đếm ngược chuyển CSKH ngay khi chốt đơn, hoặc đơn vị có nhu cầu đếm ngược khi đơn hàng đến một trạng thái nhất định nào đó.

Vì vậy, hệ thống cung cấp thêm tính năng giúp cho từng đơn vị sử dụng có thể tùy biến, phù hợp với từng doanh nghiệp khác nhau.

I. Đếm ngược chuyển CSKH khi chốt đơn

  1. Tại mục A. Chốt đơn, đăng đơn -> Tại mục 6. Đếm ngược chuyển CSKH -> Chọn cấu hình: Đếm ngược CSKH khi chốt đơn.

  2. Click button Cập nhật.

Vậy là ngay khi Sale chốt đơn với contact được nhận thì hệ thống sẽ bắt đầu đếm ngược thời gian sinh ra bản ghi chăm sóc.

II. Đếm ngược chuyển CSKH khi đăng đơn

Với chức năng này thì sau khi Kho đăng đơn hàng, tác nghiệp chuyển CSKH mới bắt đầu đếm ngược. Thao tác thiết lập như sau:

  1. Tại mục A. Chốt đơn, đăng đơn -> Tại mục 6. Đếm ngược chuyển CSKH -> Chọn cấu hình: Đếm ngược CSKH khi đăng đơn.

  2. Click button Cập nhật.

III. Đếm ngược chuyển CSKH theo cấu hình giao hàng

Pushsale đã cập nhật thêm tính năng "Đếm ngược chuyển CSKH theo cấu hình giao hàng" có ý nghĩa đơn hàng ở các trạng thái được cấu hình thì mới bắt đầu đếm ngược để sinh ra bản ghi chăm sóc. Thao tác thiết lập như sau:

  1. Tại mục A. Chốt đơn, đăng đơn -> Tại mục 6. Đếm ngược chuyển CSKH -> Chọn cấu hình: Đếm ngược CSKH theo cấu hình giao hàng.

  2. Click button Cấu hình giao hàng -> Sau đó tick chọn các trạng thái đơn hàng mong muốn khi đơn hàng đến trạng thái đó thì sẽ đếm ngược chuyển CSKH -> Click button Lưu.

  3. Click button Cập nhật.

Update 05/2021

Last updated