1.6.7.3 Chức năng cho phép xuất excel

Các chức năng cho phép xuất excel như sau:

  • Đối với hồ sơ khách hàng xuất excel tại mục 4.2 Hồ sơ khách hàng

  • Đối với báo cáo xuất excel tại mục 8.5.2 CEO dashboard V2

  • Đối với sản phẩm xuất excel tại mục 1.3.1 Danh sách sản phẩm

  • Đối với đơn hàng xuất excel tại mục 5.1 Đăng đơn và 6.1 Đối soát đơn

Last updated