Cấu hình chức năng 11-20

  1. Quản trị đơn vị toàn quyền cập nhật dữ liệu

Chưa tick: Admin chỉ có các quyền hạn ở mục của Admin ( 1. Quản trị đơn vị, 9. Tổng đài), những chức năng của các chức vụ khác như Đăng đơn, đối soát,... Admin sẽ không thao tác thực hiện được

Tick: Những chức năng mà các chức vụ khác thao tác thì Admin cũng có quyền thao tác chức năng đó.

  1. Địa chỉ giao hàng không sử dụng mã hành chính

Chưa tick: Sale lên đơn cần nhập địa chỉ để chốt đơn

Tick: Sale có thể bỏ qua nhập địa chỉ và vẫn chốt được đơn (đối với đơn Thủ công)

  1. Sử dụng tính năng khách hàng 360

Chưa tick: KH không xem được trong mục 3. KH 360

Tick: Kể từ thời điểm bật, các contact mới đổ về hệ thống sẽ hiển thị dữ liệu trong KH 360, Sale có thể điền thêm thông tin chi tiết của KH bằng cách tại 4.1 Tác nghiệp Sale, chọn chữ i và điền thông tin KH

  1. Cho phép sale sửa số điện thoại đơn thủ công

Chưa tick: Sale không thể sửa số điện thoại trên hệ thống

Tick: Sale có thể sửa số điện thoại

  1. Số lượng giới hạn nguồn dữ liệu tạo tự động của Facebook

Khi MKT hoặc Admin kết nối fanpage với Pushsale và tick tự động tạo source theo bài post, các source tự động có thể tạo tối đa theo số lượng đã điền trong phần này.

  1. Sale chỉ tìm kiếm được data của mình

Chưa tick: Sale có thể tìm kiếm data theo họ tên, SĐT khách hàng của sale khác trên thanh tìm kiếm

Tick: Sale chỉ tìm kiếm được data của mình

  1. Marketing chỉ tìm kiếm được data của mình

Chưa tick: MKT có thể tìm kiếm data theo họ tên, SĐT khách hàng của MKT khác trên thanh tìm kiếm

Tick: MKT chỉ tìm kiếm được data của mình

  1. Kho chỉ tìm kiếm được data của mình

Bật song song tính năng Bộ phận kho vận chỉ nhìn thấy kho mình quản lý

Chưa tick: Kho có thể tìm kiếm data theo họ tên, SĐT khách hàng của Kho khác trên thanh tìm kiếm

Tick: Kho chỉ tìm kiếm được data KH của kho mình quản lý

  1. Prefix tạo mã khách hàng 360

Tạo mã khách hàng với tiền tố bắt đầu

Ví dụ điền prefix là STP mã khách hàng sẽ là STP1506...

  1. Cho phép thay đổi mã khách hàng 360

Chưa tick: Mã KH 360 mặc định không sửa được

Tick: Admin có thể sửa lại mã KH 360

Last updated