Cập nhật tính năng tháng 11/2023

THÔNG BÁO NGÀY 27/11/2023

 1. Thêm Cấu hình chức năng Cho phép tài khoản chia số xóa số trùng ( Tài khoản Unit Admin cấu hình trong 1.6 Cấu hình chức năng, mục B13 )

 2. Bổ sung thêm Check box xóa tin nhắn nội bộ khi phân bổ lại Data

 3. Thêm tính năng 1.15.3 cho tài khoản Kho ( Tài khoản kho truy cập mục 5.7.1 Danh sách đơn hàng lỗi ) Docs hướng dẫn: https://docs.pushsale.vn/huong-dan/kho/5.7.1-danh-sach-don-hang-loi

 4. Thêm trường Tên tác nghiệp cần trong file API ( Áp dụng trong file API khách mail lấy Token để xuất dữ liệu)

 5. Giảm số lần được phép đăng nhập sai trước khi khóa tài khoản từ 20 xuống 5 lần

 6. Triển khai mẫu in mới GHTK để cải thiện hiệu năng cho phần quét mã đơn Docs hướng dẫn: https://docs.pushsale.vn/thu-vien-cau-hoi/86.-trien-khai-mau-in-moi-ghtk-de-cai-thien-hieu-nang-cho-phan-quet-ma-don

 7. Định vị thương hiệu => Unit Admin đơn vị cấu hình trong 1.6 Cấu hình chức năng mục C15. Logo in chìm website Docs hướng dẫn: https://docs.pushsale.vn/thu-vien-cau-hoi/88.-lam-the-nao-de-cau-hinh-logo-chim

 8. Tính năng Noti có âm thanh => Unit Admin đơn vị cấu hình trong 1.6 Cấu hình chức năng mục C16. File âm thanh thông báo khi có thông báo mới Docs hướng dẫn: https://docs.pushsale.vn/thu-vien-cau-hoi/89.-lam-the-nao-de-cau-hinh-notification-co-am-thanh

 9. Bổ sung cột doanh số và bộ lọc doanh số vào trong báo cáo 4.6.1 Thống kê tỉ lệ chốt đơn Docs hướng dẫn: https://docs.pushsale.vn/huong-dan/telesale/bao-cao-leader/thong-ke-ti-le-chot-don

 10. Cố đinh SĐT người nhận cho từng đơn vị giao hàng khác nhau Docs hướng dẫn: https://docs.pushsale.vn/thu-vien-cau-hoi/87.-co-dinh-sdt-nguoi-nhan-cho-tung-don-vi-giao-hang-khac-nhau

 11. View chi tiết điểm bảo mật Docs hướng dẫn: https://docs.pushsale.vn/cau-hoi-thuong-gap/14.-xay-canh-bao-qua-cham-diem-bao-mat

Last updated