2. CEO dashboard V2

Pushsale đưa lên bản CEO Dashboard V2 để tất cả các bộ phận xem được các loại báo cáo nhằm mục đích theo dõi hiệu quả làm việc

Định nghĩa các kiểu ngày trong báo cáo xem tại đây

Doanh số (trong các báo cáo) = ĐH Tổng Thành Tiền

Trong đó:

Đơn hàng tổng thành tiền = Đơn giá * Số lượng

Đơn hàng tổng tiền = Đơn hàng tổng thành tiền - Chiết khấu + COD

Đơn hàng thành tiền = Đơn giá * Số lượng nhưng sẽ hiển thị theo từng sản phẩm (VD: Đơn hàng có 2 loại sản phẩm thì sẽ hiển thị là Đơn giá SP1 * Số lượng; Đơn giá SP2 * Số lượng)

Đơn Hàng Thanh Toán = (Đơn giá * Số lượng)- Chiết khấu + COD - Đặt cọc

Bước 1: Vào menu, chọn 8. Báo cáo thống kê --> 8.5 Quản trị --> CEO Dashboard V2

Bước 2: Chọn các bộ lọc Kiểu ngày, khoảng thời gian, các loại doanh số muốn theo dõi và bấm " Tìm kiếm"

Tại các ô chỉ số, công thức được tính chi tiết như sau:

 • Khách hàng mới: Là số lượng khách hàng mới trong khoảng thời gian được chọn

 • Tỷ lệ chốt đơn khách hàng mới = Đơn chốt khách mới/ Contacts mới

 • Giá trị trung bình đơn = Doanh số tổng khách hàng mới/ Số đơn chốt khách mới

 • Khách hàng cũ: Là số lượng khách cũ trong khoảng thời gian được chọn

 • Tỷ lệ chốt đơn khách hàng cũ = Đơn chốt khách cũ/ Contacts cũ

 • Giá trị trung bình đơn khách cũ = Doanh số tổng khách hàng cũ/ Số đơn chốt khách cũ

 • % Hoàn = Đã hoàn / Tổng giao % Hủy= ( Hủy vận đơn + Hủy đăng đơn)/ Tổng chốt Trong đó: Nếu lọc trong 5.1 Tổng chốt= Tất cả Tổng giao= Tổng chốt- [Chờ vận đơn] - [Giao ngay] - [Hoãn giao hàng] - [Hủy vận đơn] - [Hủy đăng đơn]- [ Không lấy được hàng]

 • CPR quảng cáo ( Trước chiết khấu) = Ngân sách/ Doanh số - Chiết khấu * 100

 • CPR quảng cáo ( Sau chiết khấu) = Ngân sách/ Doanh số * 100

 • Doanh số/ Nhân sự (Trước chiết khấu) = ( Doanh số - Chiết khấu)/ Tổng nhân sự đang active

 • Doanh số/ Nhân sự ( Sau chiếu khấu) = Doanh số/ Tổng nhân sự đang active

 • Doanh số: Là doanh số tổng

 • Lợi nhuận = Doanh số - Ngân sách - Lương thưởng - Tiền nhập

Trong đó:

 • Lương thưởng = Lương cứng tháng thực tế * Lương thưởng tháng thực tế

 • Tiền nhập = Gía nhập * Số lượng bán ra

Tại bảng CEO Dashboard, anh/chị có thể xem các loại doanh số của bộ phận Sale và Marketing. Ý nghĩa cụ thể của các chỉ số như sau:

 • (1) Doanh số tổng: Bao gồm tất cả các đơn hàng mà sale đã chốt đơn

 • (2) Doanh số xác nhận = Doanh số sau khi đăng đơn + doanh số những đơn ở trạng thái giao ngay

 • (3) Doanh số tạm tính = Doanh số tổng - Đã hoàn - Hủy đăng đơn - Hủy vận đơn

 • (4) Tiền CK doanh số tạm tính: Là phần chiết khấu theo doanh thu tạm tính

 • (5) Doanh số hủy: Tất cả các đơn ở trạng thái Hủy vận đơn + Hủy đăng đơn

 • (6) Doanh số đang hoàn: Tất cả các đơn ở trạng thái Đang hoàn

 • (7) Doanh số đã hoàn: Tất cả các đơn ở trạng thái Đã hoàn

 • (8) Doanh số đang chuyển = Đã đăng + Đang lấy hàng+ Đã lấy hàng + Đang giao hàng + Không giao được + Yêu cầu giao lại + Đang hoàn

 • (9) Doanh số giao thành công = Đã giao hàng + Đã thanh toán + Giao hàng 1 phần

 • (10) Doanh số thực tế = Đã thanh toán + Đã giao hàng+ Giao hàng 1 phần+ Đã đối soát

 • (11) Doanh số chờ đối soát = Đã thanh toán + đã giao hàng + giao hàng 1 phần + Chưa đối soát

 • (12) Doanh số giao hàng một phần = Doanh số các đơn trong trạng thái giao hàng 1 phần Lưu ý: Đối với doanh số giao hàng 1 phần, mặc định lấy theo doanh số cập nhật mới trong 5.1 Và nếu chọn bộ lọc chiết khấu vẫn ăn theo giá trị mới này Khuyến cáo: Chọn bộ lọc trước chiết khấu khi áp dụng Doanh số giao hàng 1 phần/ Trạng thái giao hàng: Giao hàng 1 phần để được số liệu chuẩn

Lưu ý: Theo Sale, Marketing

Trước chiết khấu

 1. Chọn doanh số giao thành công = ĐH Thành tiền (Đã giao hàng + Đã thanh toán) + Giá trị mới của Giao hàng 1 phần

 2. Doanh số thực tế = Doanh số giao thành công+ Đã đối soát = [ĐH Thành tiền (Đã giao hàng + Đã thanh toán) + Giá trị mới của Giao hàng 1 phần ] + Đã đối soát

 3. Doanh số chờ đối soát = Doanh số giao thành công+ Chưa đối soát = [ĐH Thành tiền (Đã giao hàng + Đã thanh toán) + Giá trị mới của Giao hàng 1 phần ] + Chưa đối soát

 4. Doanh số giao hàng một phần = Doanh số mới của các đơn trong trạng thái giao hàng 1 phần

Sau chiết khấu

 1. Chọn doanh số giao thành công = (ĐH Thành tiền - Chiết khấu tổng đơn )(Đã giao hàng + Đã thanh toán) + Giá trị mới của Giao hàng 1 phần

 2. Doanh số thực tế = Doanh số giao thành công+ Đã đối soát = [(ĐH Thành tiền- Chiết khấu tổng đơn) (Đã giao hàng + Đã thanh toán) + Giá trị mới của Giao hàng 1 phần ] + Đã đối soát

 3. Doanh số chờ đối soát = Doanh số giao thành công+ Chưa đối soát = [(ĐH Thành tiền - Chiết khấu tổng đơn )(Đã giao hàng + Đã thanh toán) + Giá trị mới của Giao hàng 1 phần ] + Chưa đối soát

 4. Doanh số giao hàng một phần = Doanh số mới của các đơn trong trạng thái giao hàng 1 phần - Chiết khấu tổng đơn

Lưu ý: Khi xem báo cáo chọn kèm bộ lọc Sản phẩm thì Doanh số = doanh số của riêng sản phẩm lọc Số lượng= số lượng của riêng sp lọc

User bị xóa mà không phát sinh doanh số không hiển thị trên báo cáo

Các trường hợp user hiển thị trên báo cáo:

 • Bị xóa mà phát sinh doanh số trong thời gian được chọn

 • Không bị xóa và phát sinh doanh số

 • Không bị xóa và không phát sinh doanh số

Updated 02/2021

Last updated