1.6.17.2 Admin đơn vị đổi Marketing của Source Facebook

Cho phép Admin đơn vị đổi Marketing của Landing tự động (Facebook)

Trường hợp Marketing này lưu nhầm source tự động của Marketing khác, Admin sẽ được phép đổi lại Marketing của source tự động đó

2. Tích chọn vào ô Cho phép Admin đơn vị đổi MKT của Landing tự động (chỉ áp dụng Contact mới)

Trường hợp 1: Đối với những source cũ đã về Pushsale trước khi thiết lập Admin được phép đổi MKT của source tự động

Trường hợp 2: Cấu hình tự động đối với các bài post được tạo sau khi thiết lập Admin được phép đổi MKT của source tự động

Last updated