85. Check xem data đã sinh bản ghi chăm sóc hay chưa?

Để kiếm tra xem data đã sinh bản ghi hay chưa, anh/chị vui lòng thao tác như sau:

Cách 1:

Chọn 4. Telesale ---> 4.1 Tác nghiệp telesale

Tại đây, anh chị click vào biểu tượng "Xem tác nghiệp tiếp theo" để kiểm tra xem bản ghi này đã sinh bản ghi chăm sóc hay chưa

Trong trường hơp Data này chưa có bản ghi chăm sóc, ở cột TN tiếp sẽ không có biểu tượng xem bản ghi chăm sóc.

Cách 2:

Chọn 4. Telesale ---> 4.1 Tác nghiệp telesale

Tại đây, anh chị search số điện thoại của data cần check bản ghi

Last updated