Thêm chiến dịch chăm sóc

Tạo thêm chiến dịch chăm sóc từ bộ lọc tìm kiếm

 1. Tại màn hình Quản lý khách hàng, thêm chiến dịch chăm sóc dựa theo 2 cách:

Cách 1: Thêm chiến dịch từ bộ lọc ngoài màn hình Quản lý khách hàng.

 1. Chọn thông tin trong các bộ lọc.

 2. Nhập các thông tin bắt buộc trong popup để thêm chiến dịch:

 • Tên chiến dịch

 • Ngày bắt đầu

 • Ngày kết thúc

 • Số lần lặp lại

Cách 2: Thêm chiến dịch nhưng không lọc dữ liệu ngoài màn hình Quản lý khách hàng.

 1. Nhập các thông tin bắt buộc trong popup:

 • Tên chiến dịch

 • Ngày bắt đầu

 • Ngày kết thúc

 • Số lần lặp lại

3. Chọn thông tin trong các bộ lọc.

Last updated