41. Xuất excel ở báo cáo CEO dashboard V1/V2

Để xuất excel báo cáo doanh số từng sản phẩm, anh/chị thao tác như sau: Chọn 8. Báo cáo thống kê --> 8.5 Quản trị --> 8.5.2 CEO Dashboard V2 Tại bộ lọc, Anh/chị chọn tiêu chí cần xuất excel VD: Xuất sản phẩm, doanh số tổng

Sau đó, anh/chị chọn vào hình bánh răng để xuất file excel Có 3 kiểu xuất: Xuất Excel giao vận: Lấy dữ liệu giao hàng Xuất Excel Sale: Lấy dữ liệu của sale Xuất Excel Marketing: Lấy dữ liệu của MKT

Last updated