1.6.8 Cho phép đăng nhập tài khoản từ nhiều IP

Nhằm đảm bảo tính bảo mật, Pushsale cung cấp tính năng "Cho phép đăng nhập tài khoản từ nhiều IP".

  • Nếu bỏ tích ô này, tài khoản được đăng nhập từ các IP khác nhau, thì máy đăng nhập sau sẽ đẩy máy đăng nhập trước (máy đăng nhập trước sẽ bị log out khỏi Pushsale).

  • Nếu tích chọn ô này, một tài khoản có thể đăng nhập trên nhiều IP khác nhau.

  1. Tại mục Cấu hình chung Bỏ tích/tích chọn vào ô "Cho phép đăng nhập tài khoản từ nhiều IP"

  2. Bấm Cập nhật

UPDATE: Log out tài khoản khi đổi mật khẩu

Trong mục 13.10, chức năng “ Cho phép đăng nhập tài khoản từ nhiều IP” hiện tại sẽ tạm ngừng hoạt động

Lý do: Để đảm bảo tính bảo mật nên Server đã chuyển tất cả IP của khách hàng về chung một IP

Cách khắc phục: Sau khi admin thay đổi mật khẩu của một tài khoản, lúc này tất cả phiên đăng nhập của tài khoản đó đều sẽ bị log out và yêu cầu đăng nhập lại với mật khẩu mới.

Update 06/2020

Last updated