Thêm khách hàng vào chiến dịch

Tại màn hình Quản lý khách hàng, thực hiện các thao tác để thêm khách hàng vào chiến dịch.

  1. Chọn chiến dịch muốn thêm khách hàng vào từ bộ lọc Chọn chiến dịch để thiết lập điều kiện tìm kiếm.

Lưu ý: Bắt buộc phải chọn chiến dịch và khách hàng trước khi bấm nút thêm khách hàng vào chiến dịch.

Last updated