Làm thế nào để theo dõi tiến độ KPIs doanh số của sale?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

Bước 1. Truy cập vào mục 4.5.7 Dashboard CEO V2 (Hoặc 8.5.2) -> Chọn Lọc thời gian

Bước 2. Xem chỉ số tại cột KPI Tỉ lệ KPI (%) Sau khi cài đặt KPI doanh số ở mục 7.1.1 Kế hoạch kinh doanh tháng, doanh số sẽ được chia đều cho số ngày trong tháng.

Tỉ lệ KPI = Số % doanh số đã đạt trên tổng KPI / Số % thời gian đã qua của tháng

Last updated