Có cách nào để xem lại được lịch sử làm việc của sale với từng khách hàng ?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

  1. Tại mục 4.1 Tác nghiệp telesale hoặc 4.2 Hồ sơ khách hàng

  2. Tại đây sẽ hiện ra chi tiết lịch sử thao tác của sale với khách hàng.

Last updated