1. Phân loại sản phẩm

1. Truy cập vào tài khoản admin

4. Hộp thoại Danh sách phân loại được hiển thị, hãy nhập tên phân loại, sau đó bấm nút Cập nhật

Update 03/2021

Last updated