Sao mình note vào phần ghi chú tin nhắn lại không lưu lại được?

Có thể phần ghi chú anh/chị đang lưu là phần ghi chú tạm.

Để note lại thông tin khách hàng, hãy thao tác như sau:

  • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản sale

Last updated