Làm sao để biết tỉ lệ khách hàng mua lại lần 2, lần 3... trong thời gian lựa chọn?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

1. Vào mục 8.5.10 Thống kê khách hàng mua lại -> Chọn khoảng thời gian ->Bấm Tìm kiếm

2. Hệ thống hiển thị ra bảng báo cáo thống kê tỉ lệ mua lại

Tips:

  • Có thể Xuất excel để Chăm sóc riêng những khách hàng mua lại nhiều lần

Last updated