1.2.2. Quản lý đội nhóm

Thiết lập các team sale và phân quyền trưởng nhóm

  1. Thiết lập trưởng nhóm trong phần 1. Danh sách nhân viên

  2. Chọn Thêm mới để thêm nhóm

Thiết lập

  • Chọn ảnh

  • Kiểu nhóm

  • Mã nhóm

  • Tên nhóm

  • Trưởng nhóm

  • Thành viên

  • Nhóm CSKH tương ứng (không bắt buộc): Đơn vị chọn nhóm CSKH khi tick tính năng làm việc theo nhóm

Chọn + Thêm mới để hoàn thành bước tạo nhóm

Nếu muốn chỉnh sửa lại thông tin nhóm hoặc thành viên nhóm thì ấn Chỉnh sửa hoặc Xóa

Last updated