98. [Pushcall] Gọi ra từ Pushsale trả lỗi: "status":fail,"message":"Hotline đã hết hạn sử dụng"

Nguyên nhân: Hotline đã hết hạn sử dụng

Giải pháp: Check lại với quản trị đơn vị xem hotline đã được gia hạn mới chưa hoặc liên hệ nhân viên kinh doanh/ CSKH PS để được hỗ trợ

Last updated