65. Làm thế nào để đổi mật khẩu tài khoản

Để thay đổi mật khẩu tài khoản, anh chị vui lòng thao tác như sau:

Tại đây, anh chị nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới và bấm "Đổi mật khẩu"

Lưu ý:

  • Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự trở lên

  • Mật khẩu không được giống mật khẩu cũ

  • Mật khẩu phải có ít nhất một ký tự đặc biệt [!@#$%^&*()_-+<>?]

  • Mật khẩu phải có ít nhất một ký tự a-zA-Z]

  • Mật khẩu phải có ít nhất một ký tự số [0-9]

  • Hệ thông sẽ yêu cầu đăng nhập lại đối với các thiết bị khác đang đăng nhập tài khoản này

Nếu anh/chị đang cầm tài khoàn Admin và muốn đổi mật khẩu cac tài khoản thành viên, anh/chị vui lòng thao tác như sau

Chọn 1. Quản trị đơn vị ---> 1.2 Nhân sự ---> 1.2.1 Danh sách nhân viên

Anh/chị cập nhật mật khẩu mới và bấm "Đổi mật khẩu"

Last updated