Đồng bộ bài post theo ID bài viết

Sử dụng khi tài khoản facebook liên kết với Pushsale không có đủ quyền để đồng bộ tự động, và người dùng chỉ muốn đồng bộ một số bài post nhất định

FB liên kết với Pushsale nhưng không có đủ quyền để đồng bộ tự động thì vẫn cần tích chọn ô Sử dụng Tạo source post tự động

3. Điền ID bài post vào file excel mẫu

5. Tích chọn Tạo đơn hàng tự động nếu muốn tự động tạo contact các số điện thoại trong những bài post này (Nếu được tạo, các contact này sẽ hiển thị trong màn hình Hồ sơ khách hàng)

6. Bấm Upload

7. Kiểm tra các bài viết đã được import thành công hay chưa

Sau khi chỉnh sửa các ID bài post không hợp lệ, cần save lại file excel và upload lại từ đầu

Updated 04/2020

Last updated