Làm sao để biết tồn kho của từng sản phẩm và thời gian dự kiến hết hàng ?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

1. Vào mục 5.5.1 Báo cáo nhập, xuất theo ngày

  • Xem cột tồn kho cuối kỳ để biết số lượng tồn của từng sản phẩm

  • Xem cột Số ngày dự kiến hết hàng để dự báo và tiến hành nhập hàng

Tips:

  • Để biết số lượng tồn của thời điểm hiện tại, thì ngày kết thúc trong bộ lọc thời gian phải là ngày hôm nay.

  • Sử dụng bộ lọc biến động

Last updated