1.3.1.2 Sản phẩm đa thuộc tính

Để thuận tiện hơn cho những đơn vị có các sản phẩm với nhiều thuộc tính khác nhau, đơn vị cần thiết lập các thuộc tính cho sản phẩm

Last updated