1. Báo cáo doanh số marketing

Tài khoản sử dụng: Admin, CEO và Marketing

Định nghĩa các kiểu ngày trong báo cáo xem tại đây

  1. Chọn các bộ lọc Kiểu ngày, Thời gian, Trưởng nhóm, Chọn nhóm, Trạng thái giao hàng, Đối soát, Chiết khấu, để xem chi tiết doanh thu của từng marketing và bấm "Tìm kiếm"

Last updated