7. Sửa đơn vị giao vận

Care đơn có thể sửa được đơn vị giao vận sau khi nhận được đơn hàng từ Sale

Những đơn quản kho đã đăng thì không chỉnh sửa được đơn vị giao vận. Muốn sửa đơn vị giao vận bỏ đăng đơn rồi tiến thành chỉnh sửa

Updated 04/2020

Last updated