37. Không hiển thị Fanpage mới thêm trên Pushsale ?

Lý do: Do Pushsale cần được cấp quyền quản trị trên page mới đó nên không thể tự động cập nhật vào trong giao diện tại 2.5.2

Hướng dẫn xử lý: Bước 1: Lựa chọn Remove Account và thực hiện kết nối lại Facebook đo vào Pushsale

Bước 2: Lựa chọn vào ô chỉnh sửa cài đặt để thực hiện chọn thêm quyền các Fanpage mới và Pushsale

Bước 3: Lựa chọn tiếp tục và nhấn Xong với đầy đủ các quyền đề xuất sau đó truy cập và thao tác như bình thường

Last updated