Cấu hình chức năng 1-10

  1. Cho phép sửa ngày tác nghiệp tiếp

Chưa tick: Mặc định Sau khi chốt đơn, đơn sẽ đếm ngược thời gian chuyển Tác nghiệp tiếp, thời gian chuyển TN theo cấu hình Admin cài ở 1.8.2

Tick: Sale có thể sửa lại thời gian chuyển Tác nghiệp (do có nhu cầu sớm hơn hoặc muộn hơn thời gian mà Admin cài

Admin cần vào 1.8.1 tick vào các Tác nghiệp cho phép sửa giờ để Sale sửa lại thời gian chuyển Tác nghiệp trong 4.1

  1. Cho phép marketing import

Chưa tick: Trên thanh menu của MKT mục 2.6.1 Import excel, MKt chưa có quyền xuất import excel lên

Tick: MKT được phân quyền import excel

  1. Che số MKT

Chưa tick: Marketing xem được SĐT KH của mình (lead MKT xem được all data KH của team)

Tick: Marketing sẽ không nhìn thấy số điện thoại của khách hàng

  1. Che số Sale

Chưa tick: Sale xem được SĐT KH của mình (lead Sale xem được all data KH của team)

Tick: Sale sẽ không nhìn thấy số điện thoại của khách hàng

  1. Che số Kho

Chưa tick: Kho xem được SĐT KH

Tick: Kho sẽ không nhìn thấy số điện thoại của khách hàng

  1. Che số Kế toán

Chưa tick: Kế Toán xem được SĐT KH

Tick: Kế toán sẽ không nhìn thấy số điện thoại của khách hàng

  1. Che số Chia số

Chưa tick: Chiaso xem được SĐT KH

Tick: Chia số sẽ không nhìn thấy số điện thoại của khách hàng

  1. Che số CEO

Chưa tick: CEO xem được SĐT KH

Tick: CEO sẽ không nhìn thấy số điện thoại của khách hàng

  1. Cho phép quản trị đơn vị xóa data

Chưa tick: Admin không có quyền xóa data trên hệ thống, muốn xóa data cần mail cho bộ phận kĩ thuật Pushsale hỗ trợ xử lý xóa data

Tick: Admin có thể xóa data chưa chốt ở màn 4.1 Tác nghiệp Sale

  1. Sử dụng capcha

Chưa tick: Các tài khoản đăng nhập vào Pushsale điền user đăng nhập và mật khẩu -> đăng nhập thành công

Tick: Sau khi điền user đăng nhập, mật khẩu cần thêm 1 bước nhập mã capcha -> đăng nhập thành công

Last updated