Check lịch sử hoạt động đơn vị

Tính năng này cho phép quản trị đơn vị ( quyền Admin) có thể check lại lịch sử hoạt động của các user

Cách thức: Tài khoản Admin, truy cập 1.6 Cấu hình chức năng ở góc trên bên phải chọn Lịch sử hoạt động như ảnh

Sau khi thao tác, sẽ xuất hiện màn hình check lịch sử hiện ra, quản trị đơn vị tùy chỉnh các bộ lọc để xem. Pushsale thống kê các tác vụ thời gian , user thực hiện, địa chỉ IP mạng tương ứng để tiện theo dõi. Lưu ý: Chỉ ghi nhận lịch sử trong vòng 30 ngày

Bổ sung tính năng cho phép xuất Excel Lịch sử hoạt động

Last updated