2. Thuộc tính sản phẩm

1. Truy cập vào tài khoản admin

4. Hộp thoại Danh sách thuộc tính sản phẩm được hiển thị, hãy nhập tên thuộc tính, sau đó bấm nút Cập nhật

Update 03/2021

Last updated