61. Đơn hoàn làm thế nào để cộng tồn kho ?

Đối với những đơn hoàn thì sản phẩm sẽ được cập nhật tự động số lượng lại vào kho khi và chỉ khi đã thực hiện đối soát đơn thành công.

Xem lại báo cáo đơn hoàn tại mục 5.3.3

Lưu ý: Nếu kho muốn tự đối soát thì cần phải liên hệ admin bật chức năng cho phép kho đối soát đơn hàng lên tại mục 1.6 phần A.16. Mặc định thì chỉ có kế toán và admin là có quyền đối soát đơn.

Last updated