2. Báo cáo công việc

Hệ thống cung cấp bảng thống kê theo dõi hiệu quả công việc theo nhóm Marketing

Định nghĩa các kiểu ngày trong báo cáo xem tại đây

2. Lựa chọn khoảng thời gian muốn theo dõi, các bộ lọc liên quan và bấm "Tìm kiếm"

Bộ lọc kiểu ngày có thể tìm hiểu thêm tại 6.3.1.2 Định nghĩa kiểu ngày

3. Lựa chọn bộ lọc theo "Sale" hoặc "Tác nghiệp" muốn theo dõi, các bộ lọc liên quan và bấm "Tìm kiếm"

  • Chọn bộ lọc theo "Sale" => lựa chọn trưởng nhóm sale muốn thống kê => Tên nhóm Sale tương ứng => Tên Sale: báo cáo hiển thị tổng số contact và tỷ lệ chốt đã phân bổ và chưa phân bổ.

  • Chọn bộ lọc theo "Tác nghiệp" => hiển thị danh sách tác nghiệp => chọn trưởng nhóm marketing => Tên marketing: báo cáo hiển thị tổng số contact đã tác nghiệp và chưa tác nghiệp theo tác nghiệp đã chọn ở bộ lọc.

Trong đó: Tỷ lệ chốt đơn = số đơn chốt/ số contact

Last updated