2. Khai báo nhóm chi phí

Khai báo và thống kê các nhóm chi phí cần cho Doanh nghiệp hoạt động hàng tháng.

  1. Chọn "Thêm" để thêm danh mục nhóm chi phí

  2. Điền đầy đủ các nhóm danh mục

  3. Nhấn "Lưu"

  4. Chọn biểu tượng xóa nếu cần xóa danh mục

Updated 04/2020

Last updated