1.6.2 Chia số, đội nhóm

Hệ thống cung cấp một số tùy chỉnh cho chức năng chia số.

1. Làm việc theo nhóm

Việc tích chọn Làm việc theo nhóm để chính xác số từ nhóm sale này sẽ đổ về nhóm CSKH tương ứng

Bước 1. Tích chọn vào ô Làm việc theo nhóm

Bước 4. Chọn nhóm CSKH tương ứng, sau đó bấm Cập nhật

Lưu ý: Nếu tích chọn Làm việc theo nhóm nhưng không chọn nhóm CSKH thì số chăm sóc sẽ đổ về Admin

2. Sale Leader chia số thủ công

Nếu tích chọn vào ô Sale Leader chia số thủ công:

  • Nếu số về lại lần nữa (khách cũ) thì tự động về bạn sale cuối cùng (người gần nhất) phụ trách số đó

  • Nếu số mới về hệ thống lần đầu sẽ chỉ chia cho Sale Leader

3. Số bản ghi CSKH chia admin

Nếu tích chọn vào ô Số bản ghi CSKH chia admin thì sau khi chốt đơn bản ghi CSKH không chuyển về cho người chốt đơn, chia cho người được cấu hình trong phân quyền sản phẩm, mà chuyển về cho admin.

3.1 CSKH Leader chia số thủ công

Nếu tích chọn vào ô CSKH leader chia số thủ công thì khi các số chăm sóc sẽ được chuyển về CSKH leader của nhóm sale tương ứng (Yêu cầu cả làm việc theo nhóm).

4. Cho phép sale xóa số trùng từ landing

Nếu tích chọn vào ô Cho phép sale xóa số trùng thì khi hệ thống hiển thị số trùng, Sale sẽ được phép xóa. Nếu không tích chọn thì chỉ Admin mới có quyền xóa số trùng

Sale không thể xóa số trùng từ landing/nguồn tự

5. Chia số khách cũ cho sale

Nếu tích chọn vào ô Chia số khách cũ cho sale, thì số khách cũ sẽ được chia lại cho Sale (cấu hình trong sản phẩm) thay vì chia cho CSKH (cấu hình trong sản phẩm), ưu tiên chia cho Sale gần nhất nhận số. Nếu sale nhận số gần nhất không được nhận data hoặc bị khóa sẽ thực hiện chia data cho sale khác.

6. Số từ landing khác sản phẩm coi là số mới

Khi tích chọn ô này, hệ thống cho phép nếu dữ liệu về từ 2 landing (nguồn) khác nhau và không cùng sản phẩm thì sẽ coi là số mới.

Vd: Số về từ 2 nguồn khác nhau

7. Cho phép MKT chia số khi nhập thủ công

Để cho phép MKT chia số khi nhập thủ công sử dụng tài khoản Admin, bấm vào chọn 1. Quản trị đơn vị --> 1.6 Cấu hình chức năng --> Mục B. CHIA SỐ, ĐỘI NHÓM --> Chọn Cho phép MKT chia số khi nhập thủ công

8. Nếu sale nhận số gần nhất không nằm trong danh sách ưu tiên thì chia sale khác

Nếu tich chọn ô này thì khi số về, sale nhận số gần nhất không nằm trong danh sách ưu tiên sẽ chia cho sale khác. Nếu không tich ô này, số về sẽ chuyển về cho admin.

9. Lựa chọn chia số trùng

Khi số về là số trùng, mặc định chuyển cho sale lấy số gần nhất, nếu sale đó không bật nhận dữ liệu thì chia sale khác.

10. Mặc định dùng chia số V2

11. Dùng chia số cũ, chỉ cho phép sale được ưu tiên trong source được tạo số thủ công

Khi tick chọn vào ô này, chỉ những sale được phân quyền mới được phép lên đơn thủ công từ nguồn được tick nhập thủ công. khi tắt thì mặc định sale lên đơn được từ các nguồn đấy.

12.Cho phép sale leader xóa số trùng của sale thành viên

Khi tick chọn vào ô này, sale leader có thể xóa số trùng của sale thành viên nhóm mình

13.Cho phép chia số xóa số trùng

Khi tick chọn vào ô này, tài khoản chức vụ Chia số có thể xóa số trùng của đơn vị

Update 11/2023

Last updated