1.6.13 Thiết lập phiếu gửi hàng và hóa đơn

Thiết lập này giúp cho người dùng dễ dàng để lại thông tin cần thiết trên phiếu in và hóa đơn của khách hàng.

Thiết lập phiếu gửi hàng:

  1. Điền nội dung vào ô "Phiếu gửi hàng Footer".

  2. Nhấn Cập Nhật.

Thiết lập hóa đơn:

  1. Điền nội dung vào ô "Hóa đơn Footer" và "In đơn người bán".

  2. Nhấn Cập Nhật.

Last updated