2.1 Marketing dashboard

Báo cáo và theo dõi hiệu quả từng chiến dịch/mẫu quảng cáo dựa theo ngân sách Marketing và Doanh thu

Định nghĩa các kiểu ngày trong báo cáo xem tại đây

2. Theo dõi 13 chỉ số để tối ưu hiệu quả của quảng cáo

 • Ngân sách (1): Là ngân sách để có được số contacts trong khoảng thời gian được chọn.

 • Số click (2): Là số lượt khách hàng click vào bài chạy quảng cáo.

 • Số contact (3): Là số data về từ nguồn dữ liệu trong khoảng thời gian được chọn.

 • Tỷ lệ contact/click (4=3/2) (%)

 • Giá contact (5=1/3)

 • Chốt đơn (6): Số đơn chốt được từ số contacts về từ nguồn trong khoảng thời gian được chọn.

 • Tỷ lệ chốt đơn (7=6/3) (%)

 • Số sản phẩm (8): Là tổng tất cả các sản phẩm chốt đơn được trong khoảng thời gian được chọn.

 • Sản phẩm/đơn (9=8/6) (%)

 • Doanh số (10=8*Giá Sản phẩm)

 • Doanh số sau chiết khấu (11): Là doanh số thực tế sau trừ chiết khấu

 • Ngân sách/Doanh số (12=1/10) (%)

 • Ngân sách/Doanh số trừ CK (13=1/(10 - 11)) (%)

3. Lựa chọn bộ lọc Sản phẩm muốn theo dõi, các bộ lọc liên quan và bấm "Tìm kiếm"

4. Lựa chọn bộ lọc Sắp xếp muốn theo dõi, các bộ lọc liên quan và bấm "Tìm kiếm"

 • Note: Phải chọn bộ lọc "Có contact về" thì mới chọn bộ lọc "Sắp xếp" được.

5. Lựa chọn bộ lọc " Chọn tác nghiệp không thống kê"

 • Khi lựa chọn "Tác nghiệp cần" và tích vào "Chọn tác nghiệp không hiển thị thống kê" thì ở báo cáo các tác nghiệp cần tương ứng với những tác nghiệp đã tích sẽ không hiển thị số liệu.

 • Khi lựa chọn "Tác nghiệp tiếp" và tích vào "Chọn tác nghiệp không hiển thị thống kê" thì

  ở báo cáo các tác nghiệp mà nó là "Tác nghiệp tiếp" sẽ không hiển thị dữ liệu

6. Lựa chọn "Chọn tác nghiệp không hiển thị thống kê"

Lưu ý: Khi check báo cáo chọn kèm bộ lọc sản phẩm thì Doanh số = doanh số của đơn có chứa sản phẩm lọc Số lượng= Tổng số lượng các sản phẩm có trong đơn có chứa sản phẩm lọc

Updated 04/2021

Last updated