Quản lý số blacklist

Tính năng blacklist giúp lưu lại thông tin và lịch sử mua hàng của những khách bom hàng

Để thêm số vào danh sách blacklist thực hiện các bước như sau:

Khi thêm số vào danh sách blacklist sẽ check lại all hệ thống, bao gồm các bản ghi về trước hoặc sau thời điểm số được thêm vào danh sách.

Các vai trò quản lý tính năng blacklist bao gồm: Unit Admin, Sale, Kho

Cảnh báo bom hàng khi sale chốt đơn

Thêm số blacklist khi thủ kho vận đơn

Cho phép vận đơn thêm số blacklist hoặc xóa số blacklist liên quan đến đơn đang thao tác.

Để thêm tự động những đơn ở trạng thái "Hoàn đơn" vào danh sách blacklist cần cài đặt cấu hình chức năng ( vui lòng báo CSKH Pushsale cấu hình) thì sẽ tự động vào danh sách blacklist.

Lưu ý:

  • Số điện thoại thêm vào từ chức năng của kho vận được gắn kiểu tạo là “Thủ công”.

  • Số điện thoại thêm vào từ chế độ tự động theo trạng thái giao hàng được gắn kiểu tạo là “Tự động”

Last updated