Tìm kiếm chiến dịch

Tại màn hình Quản lý chiến dịch, tìm kiếm chiến dịch dựa theo các thao tác

  1. Tìm kiếm theo bộ lọc trạng thái:

  • Đang chạy

  • Tạm dừng

2. Tìm kiếm theo khoảng thời gian: từ ngày đến ngày.

3. Tìm kiếm theo tên chiến dịch.

Last updated