9.2.2 Cấu hình thông báo

Để sử dụng tính năng notification qua SMS, người dùng cần truy cập chức năng này để cấu hình các thông tin kết nối giữa Pushsale và các đơn vị bao gồm ESMS, BotBanHang.

Last updated