1.15.1 Danh sách kết nối

3. Nhập các trường thông tin:

  • Chọn kho cần kết nối: Nếu đơn vị không dùng kho thì không cần chọn kho ở bước này

  • Chọn nguồn lading

Sau khi kết nối thành công tên Shop, ID Shop sẽ được hiển thị ở màn danh sách kết nối

Sau khi kết nối thành công chuyển đến trang 1.15.2 Danh sách sản phẩm để đồng bộ các sản phẩm từ Shopee về Pushsale

Pushsale chỉ có thể hiển thị một số trạng thái đơn hàng mà Shopee cho phép gửi về, chi tiết như sau:

Trạng thái trên PushsaleTrạng thái trên Shopee

Hoãn giao hàng

Chờ xác nhận

Chờ vận đơn

Chờ lấy hàng

Đã đăng

Người bán đã chuẩn bị hàng

Không lấy được hàng

Bưu tá không lấy được hàng

Đã lấy hàng

Bưu kiện đã được bên vận chuyển lấy hàng

Đã giao hàng

Người mua đã nhận được đơn đặt hàng

Hủy vận đơn

Đơn hàng đã bị hủy

Hủy đăng đơn

Hủy đơn đặt hàng đang được xử lý.

Đã hoàn

Trả hàng/ Hoàn tiền

Bồi hoàn

Việc hủy đơn đặt hàng đang được xử lý

Lưu ý:

  • Các đơn hàng đã có trạng thái trước đấy trên Shopee mặc định sẽ đồng bộ trạng thái mới từ thời điểm kết nối thành công (Pushsale sẽ không đồng bộ các trạng thái trước đấy của đơn hàng).

  • Các đơn hàng mới từ thời điểm kết nối sẽ được đồng bộ trạng thái bình thường.

  • Tất cả các đơn của Shopee sẽ không thể hủy chốt đơn, hủy đăng đơn.

  • Một kho của PS có thể kết nối với nhiều cửa hàng của Shopee, ngược lại một cửa hàng của Shopee chỉ kết nối được với 1 kho của PS.

Last updated