5. Bảng tổng hợp chia data

Tài khoản sử dụng: Admin và CEO. Giúp Admin và CEO nắm bắt được số contact sale nhận được trong khoảng thời gian tùy chọn

I. BẢNG TỔNG HỢP CHIA DATA (CHIA SỐ MẶC ĐỊNH)

  1. Chọn lọc Cấu hình chia số, kiểu người nhận số, sắp xếp kiểu chia số trên bộ lọc tìm kiếm

  2. Chọn ngày cần theo dõi và nhấn "Tìm kiếm"

  3. Ngoài ra có thể theo dõi chi tiết từng sale bằng cách nhập tên sale và nhấn "Tìm kiếm"

Bảng tổng hợp chia data cho biết Số mới, Số mới trùng, Số khách cũ, Số khách cũ trùng, Số CSKH mà các User được nhận trong ngày.

II. BẢNG TỔNG HỢP CHIA DATA (THEO CẤU HÌNH CHIA SỐ V2)

  1. Chọn lọc Cấu hình chia số mới, kiểu người nhận số, sắp xếp kiểu chia số trên bộ lọc tìm kiếm

  2. Chọn ngày cần theo dõi và nhấn "Tìm kiếm"

  3. Ngoài ra có thể theo dõi chi tiết từng sale bằng cách nhập tên sale và nhấn "Tìm kiếm"

Giải thích ý nghĩa của từng chỉ số dữ liệu trong báo cáo

1: Số lượng data nhận trong một đợt chia theo định mức

2: Số lượng tổng cộng data nhận được theo hình thức chia theo định mức

3: Số lượng data nhận theo hình thức chia user gần nhất

4: Số lượng data nhận theo hình thức chia user gần nhất --> chia user khác

Kiểu ngày mặc định là Ngày Sale nhận data

Last updated