1.5 Phân bổ data

Trong trường hợp có một số contact của sản phẩm A đã chia cho sale 1, nhưng cần chuyển cho sale 2 phụ trách, thì cần sử dụng chức năng Chuyển phân bổ lại sau.

Chỉ phù hợp với trường hợp phân bổ lại theo sản phẩm

2. Tại màn hình Phân bổ data, có các bộ lọc Khách cũ/mới, trùng số, chọn tác nghiệp sau khi lọc anh/chị bấm vào sản phẩm cần phân bổ lại data

Tại cột số lượng phân bổ: Điền số lượng data cần phân bổ theo mong muốn. Hệ thống sẽ tự động chia đều data theo số lượng cần phân bổ

Tại danh sách sale được phân bổ: Chọn thêm nhóm sale, nhóm CSKH. Số lượng data phân bổ sẽ chia đều cho sale, cho CSKH trong nhóm được chọn

Chọn tác nghiệp cho contact cần phân bổ:

Lưu ý: Khi chọn thêm nhóm sale

  • Đối với sản phẩm ưu tiên sale thì sản phẩm vẫn chia về sale đó

  • Đang phân bổ mà chọn lại nhóm sale thì sẽ được phân bổ đều lại từ đầu

Bổ sung nút xóa lịch sử tác nghiệp: Nếu người dùng tích vào xóa lịch sử tác nghiệp khi phân bổ data thì sale/cskh được nhận data sẽ không thể xem được toàn bộ lịch sử tác nghiệp của contact được chia.

3. Mặc định lúc này các sản phẩm sẽ được chia đều cho các sale, CSKH. Nếu không muốn chia đều, hãy phân chia lại số contact cho từng sale‌, từng CSKH

Lưu ý: Tổng số contact phải bằng contact tổng của cột bên trái. Nếu thiết lập không đúng, data sẽ chia cho các sale theo thứ tự từ trên xuống dưới, hết contact thì sẽ dừng lại.

4. Sau đó bấm nút Phân bổ

Update ngày 27/11/2023

Bổ sung thêm Check box xóa tin nhắn nội bộ khi phân bổ lại Data

Last updated