7. Làm thế nào để thay đổi SDT người gửi khi in đơn?

Có 2 cách thiết lập thông tin khi in đơn:

1. Thiết lập ở màn hình in đơn (https://pushsale.vn/ld/warehouse/warehouse-tac-nghiep), tại trường thông tin "PGH người gửi". Cách này thiết lập 1 lần sẽ áp dụng cho tất cả các đơn

2. Đối với trường hợp có nhiều kho, mỗi kho muốn khi in ra sẽ có thông tin khác nhau thì anh/chị sẽ thiết lập tại màn hình Chỉnh sửa thông tin kho (https://pushsale.vn/ld/warehouse/quan-ly-kho). Tại đây Anh/Chị thiết lập thông tin tại trường In đơn người gửi

Last updated