Làm sao để biết tỉ lệ upsale trong khoảng thời gian bất kỳ là bao nhiêu?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

1. Vào mục 4.5.7 CEO Dashboard V2, lọc thời gian -> Chọn Kiểu ngày Chuẩn Pushsale -> Bấm Tìm kiếm

2. Ở cột khách cũ xem tỉ lệ chốt

Tỉ lệ chốt khách cũ = Số đơn chốt khách cũ / Số contact khách cũ

Trong đó:

  • Số đơn chốt khách cũ = Số đơn khách cũ chốt trong khoảng thời gian được chọn

Last updated