6.3.4 Báo cáo kinh doanh

Báo cáo kinh doanh được tính tự động dựa trên những dữ liệu tháng mà kế toán đã đối soát và chốt số liệu.

2. Chọn bộ lọc thời gian muốn thống kê và bấm "Xem báo cáo"

Updated 04/2020

Last updated