Lựa chọn kiểu ngày phù hợp để đánh giá đúng hiệu quả của từng bộ phận trong báo cáo như thế nào ?

Video hướng dẫn: Xem Tại đây

1. Vào mục 8.5.2 CEO Dashboard V2-> Lựa chọn các Kiểu ngày phù hợp -> Bấm Tìm kiếm

2. Với mỗi kiểu ngày, ý nghĩa tương ứng như sau:

  • Bộ phận Marketing: Ngày data về hệ thống -> Đánh giá Marketing nào mang về lượng contact trên trung bình

  • Bộ phận Sale:

Ngày Sale nhận data -> Đánh giá Sale nào nhận ít số/ nhiều số hơn định mức

Ngày Sale tác nghiệp -> Nếu số contact bằng hoặc lớn hơn số contact của Kiểu ngày Sale nhận data thì Sale đang hoạt động tích cực và các trường hợp ngược lại

Ngày Sale chốt đơn -> Đánh giá Sale đang có doanh số thấp nhất/ cao nhất để điều chỉnh

Last updated