73. Tại sao check Lịch sử tác nghiệp sale của bản ghi data không có log phân bổ nhiều

Log phân bổ nhiều là log chia số cho sale theo sản phẩm trong form 1.5 Phân bổ data

Hệ thống không lưu log lịch sử tác nghiệp log phân bổ nhiều là vì: Khi phân bổ nhiều, data đó ko chi tiết được.

Bình thường phân bổ từng contact sẽ log chi tiết được còn chọn phân bổ kia chỉ có mỗi bộ lọc và sản phẩm phân bổ nên tại thời điểm phân bổ đó không rõ là những contact nào.

Mỗi lần phân bổ nhiều số lượng lớn mà phần này lại làm vòng lặp để đưa lịch sử tác nghiệp vào thì sẽ không phân bổ được. Vậy nên, với các tính năng thu hồi nhiều, phân bổ nhiều, hệ thống Pushsale sẽ không log được.

Nói chung, với thao tác với dữ liệu lớn là không thể log chi tiết vào từng data con, việc đó gây chậm hệ thống.

Hiện tại Log phân bổ nhiều đang được Log lại trong 1.6 Lịch sử hoạt động

Last updated