Xem danh sách khách hàng thuộc chiến dịch

Tại màn hình Quản lý chiến dịch, trong mỗi chiến dịch có thể xem danh sách khách hàng thuộc chiến dịch.

  1. Lựa chọn chiến dịch để xem danh sách khách hàng.

  2. Xem danh sách khách hàng thuộc chiến dịch

Lưu ý: Lịch sử chiến dịch của khách hàng chỉ có thông tin khi đã có 1 chiến dịch được gửi đến thông tin khách hàng.

Last updated